Transportvoorwaarden

Transportvoorwaarden Otten Hoogeveen BV

Onderstaande regels hebben betrekking op food en GMP-diervoeder vrachten. De regels zijn afkomstig van onze  opdrachtgevers en uit onze eigen procedures. De regels hebben betrekking op het laden, de lading, het vervoer en het afleveren, inclusief alle administratie en registraties met betrekking tot deze activiteiten.

Wij verwachten van u dat u deze regels doorneemt, ter harte neemt en daar waar van toepassing opneemt in uw eigen kwaliteitssysteem.

De regels zijn:

 • vervoer van goederen in open transportmiddelen is niet toegestaan;
 • indien geëist moeten de transportmiddelen geschikt en goedgekeurd zijn voor douane verzegeling;
 • goederen mogen uitsluitend worden verladen in transportmiddelen die in goede staat van onderhoud zijn (dit houdt o.a. in een laadvloer zonder gaten, en de oplegger mag niet beschadigd zijn, (gaten en scheuren in de zeilen zijn niet toegestaan), zodat tijdens het transport de vervoerde producten niet besmet kunnen worden met vuil, stof, vocht of water;
 • neem regels met betrekking tot hygiënisch werken in acht;
 • de producten moeten op zo’n manier worden geplaatst en beschermd in het transportmiddel dat het risico van besmetting of schade tot een minimum wordt beperkt;
 • het transportmiddel moet makkelijk schoon te maken zijn;
 • de laadruimte dient: schoon (bezemschoon te zijn), droog (geen water zichtbaar) en reukloos te zijn (geen waarneembare geur);
 • een gecombineerde lading met chemicaliën (gevaarlijke stoffen / ADR goederen) en producten met merkbare geur is ten strengste verboden. Verder mogen producten niet worden gecombineerd met andere ladingen die tot besmetting van de producten kunnen leiden;
 • samenlading met andere goederen waarbij fysische verontreiniging (van de verpakking) kan plaatsvinden, zoals korrels, stof e.d. is niet toegestaan;
 • in het geval van gecombineerd vervoer met andere food producten moeten de producten terdege gescheiden zijn zodat het risico van besmetting tot een minimum wordt gereduceerd;
 • het vervoer van lekkende verpakkingen is verboden;
 • breuk of manco’s moeten onmiddellijk worden gemeld aan onze planning;
 • let bij het laden op dat u geen beschadigde goederen/verpakkingen laadt;
 • de vrachtwagen of mogelijke gecombineerde lading mag niet  zover uitsteken (bol staan) dat het schade zou kunnen aanrichten aan de verpakkingen en/of de goederen;
 • ladingen mogen niet op elkaar worden geplaatst, tenzij op verstrekte instructies is aangegeven dat de lading op elkaar kan worden geplaatst;
 • overladen van de goederen is onder geen voorwaarde toegestaan;
 • complete geheimhouding dient in acht te worden genomen naar derden met betrekking tot informatie/gegevens betreffende het vervoer;
 • geladen transportmiddelen moeten dicht/gesloten worden;
 • geladen opleggers mogen niet onbeheerd in een openbaar toegankelijk gebied achter gelaten worden;
 • controleer na iedere stop de huif en meldt indien van toepassing beschadiging van huif en/of van de goederen;
 • controleer de goederen bij het lossen op beschadiging van de verpakking;
 • de afgetekende CMR vrachtbrief dient bij de facturen worden gevoegd;
 • tracking en tracing informatie voor de ladingen en de in relatie tot de gebruikte transportmiddelen moeten op verzoek beschikbaar worden gesteld;
 • binnen een week na het schriftelijke verzoek om informatie dient u deze schriftelijk aan te leveren, in geval van calamiteiten moet dit binnen 2 uur beschikbaar zijn;
 • de transportonderneming moet voorzien zijn van de benodigde vergunningen en verzekeringen;

(versie juni 2010)

…al meer dan 100 jaar uw logische keuze…