Transportvoorwaarden

Transportvoorwaarden Otten Hoogeveen BV

Wij zijn gecertificeerd voor ISO 22000 en GMP+ en verwachten van u dat u deze regels doorneemt, ter harte neemt en daar waar van toepassing opneemt in uw eigen kwaliteitssysteem. Mocht u hieraan niet kunnen of willen voldoen verzoeken wij u voor uitvoering van de opdracht contact op te nemen met onze planning 0528-820170. Wij vertrouwen op een correcte uitvoering (onder CMR-condities) van dit transport.

Voor de uitvoering van de opdracht gelden de volgende regels zijn:

 • Vervoer van goederen in open transportmiddelen is niet toegestaan;
 • Indien geëist moeten de transportmiddelen geschikt en goedgekeurd zijn voor douane verzegeling;
 • De laadruimte dient: schoon (bezemschoon te zijn), droog (geen water zichtbaar) en reukloos te zijn (geen waarneembare geur);
 • Goederen mogen uitsluitend worden verladen in transportmiddelen die in goede staat van onderhoud zijn (dit houdt o.a. in een laadvloer zonder gaten, en de oplegger mag niet beschadigd zijn, (gaten en scheuren in de zeilen zijn niet toegestaan), zodat tijdens het transport de vervoerde producten niet besmet kunnen worden met vuil, stof, vocht of water;
 • Neem regels met betrekking tot hygiënisch werken in acht;
 • De producten moeten op zo’n manier worden geplaatst en beschermd in het transportmiddel dat het risico van besmetting of schade tot een minimum wordt beperkt;
 • Het transportmiddel moet makkelijk schoon te maken zijn;
 • Een gecombineerde lading met chemicaliën (gevaarlijke stoffen/ ADR-goederen) en producten met merkbare geur is ten strengste verboden. Verder mogen producten niet worden gecombineerd met andere ladingen die tot besmetting van de producten kunnen leiden. Ook combineren met andere goederen waarbij fysische verontreiniging (van de verpakking) kan plaatsvinden, zoals korrels, stof e.d. is niet toegestaan;
 • In het geval van gecombineerd vervoer met andere food producten moeten de producten terdege gescheiden zijn zodat het risico van besmetting tot een minimum wordt gereduceerd;
 • Het vervoer van lekkende verpakkingen is verboden, breuk of manco’s of andere schade moet onmiddellijk worden gemeld aan onze planning (0528-820170). Let bij het laden op dat u geen beschadigde goederen/verpakkingen laadt;
 • De vrachtwagen of mogelijke gecombineerde lading mag niet zover uitsteken (bol staan) dat het schade zou kunnen aanrichten aan de verpakkingen en/of de goederen;
 • Ladingen mogen niet op elkaar worden geplaatst, tenzij op verstrekte instructies is aangegeven dat de lading op elkaar kan worden geplaatst;
 • Overladen en opslaan van de goederen is onder geen voorwaarde toegestaan;
 • Complete geheimhouding dient in acht te worden genomen naar derden met betrekking tot informatie/gegevens betreffende het vervoer;
 • Geladen transportmiddelen/opleggers moeten dicht/gesloten worden; en mogen niet onbeheerd in een openbaar toegankelijk gebied achter gelaten worden;
 • Controleer na iedere stop de huif en meldt indien van toepassing beschadiging van huif en/of van de goederen;
 • Controleer de goederen bij het lossen op beschadiging van de verpakking;
 • Tracking en tracing informatie voor de ladingen en de in relatie tot de gebruikte transportmiddelen moeten op verzoek beschikbaar worden gesteld, binnen een week na het schriftelijke verzoek om informatie dient u deze schriftelijk aan te leveren, in geval van calamiteiten moet dit binnen 2 uur beschikbaar zijn;
 • De transportonderneming moet voorzien zijn van de benodigde vergunningen en verzekeringen.

 

Facturen en transportdocumenten

 • Alle afgetekende transportdocumenten (CMR etc.) dient u binnen 48 uur na uitvoering van de opdracht te mailen naar: cmr@ottentransport.nl of te faxen naar: 0528-267859.
 • Uw facturen met vermelding van het ritnummer inclusief getekende transportdocumenten en palletbonnen kunt bij voorkeur mailen naar: invoices@ottentransport.nl, of sturen naar: Otten Hoogeveen B.V., Voltastraat 41, 7903 AA Hoogeveen betaaltermijn is 45 dagen na ontvangst van de correcte factuur en de juiste getekende transportdocumenten.

 

Pallets

 • Pallets moeten (indien van toepassing) altijd worden geruild bij het laden of afleveren, niet geruilde pallets moeten binnen 14 dagen geruild worden en de afgetekende pallet bon kunt u mailen naar: pallets@ottentransport.nl.
 • Wij houden het recht voor om de niet binnen het aangegeven termijn geruilde pallets voor de marktwaarde in te houden op de transportkosten.

Personeel

 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat zijn werknemers/chauffeurs minimaal volgens het (in het betreffende land) wettelijk vastgesteld minimumloon betaald worden. En dat de werknemer/chauffeur alle benodigde (geldig) documenten bij hem heeft voor het land waar hij naar toe gaat.
 • De werknemer/chauffeur heeft de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen bij hem.
 • De werknemer/chauffeur houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving en houdt zich aan de instructie op de terreinen van onze klanten.
Versie: Mei 2019

…al meer dan 100 jaar uw logische keuze…